Zaginięcie bliskiej osoby
Zaginięcie bliskiej osoby jest często jednym z najbardziej traumatycznych przeżyć w naszym życiu. Zgodnie z definicją zaginięcie jest to „zaistnienie zdarzenia, uniemożliwiająego ustalenie miejsca pobytu osoby fizyczneji zapewnienie ochrony jej życia, zdrowia lub wolności, wymagające jej odnalezienia albo udzielenia pomocy”. Sytuacje gdy bliska osoba nie wróciła do miejsca zamieszkania, nie można z nią nawiązać kontaktu lub mamy wątpliwości co do stanu jej zdrowia nie powinny być bagatelizowane. Szybkie działanie zwiększa szanse na odnalezienie zaginionej osoby.
Kiedy zgłosić zaginięcie?
Każde domniemanie zaginięcia powinno zostać zgłoszone do odpowiednich służb. Oczekiwanie 48 godzin od zaginięcia często nie jest zasadne. Gdy tylko zorientujemy się, że ktoś zaginą należy o tym fakcie poinformować najbliższą jednostkę policji. Funkcjonariusze będą oczekiwać od nas aktualnego zdjęcia osoby zaginionej oraz przekazanie wszelkich informacji, które mogłyby pomóc w szybkim odnalezieniu zaginionego np. w co był ubrany, aktualne miejsce zamieszkania oraz kondycja zdrowotna osoby zaginionej.
Rodzaje zaginięć
Wyróżniamy trzy rodzaje zaginięć. Pierwszym z nich jest zaginięcie, osoba zaginiona kategorii pierwszej. Zarządzenie nr. 124 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 czerwca 2012 roku informuje że są to osoby” która opuściła nagle ostatnie miejsce swojego pobytu w okolicznościach uzasadniających podejrzenie popełnienia na jej szkodę przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności, albo uzasadniających podejrzenie zagrożenia dla jej życia, zdrowia lub wolności, w szczególności: wskazujących na realną możliwość popełnienia przez nią samobójstwa, jeśli jest to osoba małoletnia do lat 15 i jej zaginięcie zgłoszono po raz pierwszy, jeśli jest to osoba, która z powodu wieku, choroby, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych nie może kierować swoim postępowaniem albo wymaga opieki lub pomocy innych osób”. Kolejnym rodzajem są zaginięcia osób kategorii drugiej, gdzie osoba „, która opuściła ostatnie miejsce swojego pobytu w okolicznościach nieuzasadniających niezwłocznej potrzeby zapewnienia ochrony jej życia, zdrowia lub wolności, albo udzielenia pomocy, w szczególności gdy:nie istnieją przesłanki wymienione w pkt 2 i 4, osoba zaginiona okazywała wcześniej niezadowolenie z własnej sytuacji życiowej lub zamiar jej zmiany, zabierając ze sobą rzeczy osobiste, osoba zaginiona opuściła ostatnie miejsce swojego pobytu z własnej woli”.Trzecim i zarazem ostatnim rodzajem są osoby zaginione trzeciego stopnia, czyli „osoba małoletnia, której zaginięcie jest samowolnym oddaleniem się w wyniku kolejnej ucieczki z domu rodzinnego, domu dziecka lub ośrodka opiekuńczego, bądź innej tego rodzaju placówki, w której przebywała ona na mocy orzeczenia sądu i nie była pozbawiona wolności, osoba pełnoletnia, która w związku z przymusowym umieszczeniem jej przez uprawniony organ w szpitalu psychiatrycznym, domu pomocy społecznej, środowiskowym domu samopomocy lub innej tego rodzaju placówce samowolnie oddaliła się ze wskazanego miejsca pobytu, osoba małoletnia zaginiona w związku z tzw. „porwaniem rodzicielskim”, z uwzględnieniem warunków przyjęcia zgłoszenia takiej osoby”.
Kto i jak może zgłosić zaginięcie?
Zawiadomienie o zaginięciu może wnieść członek rodziny, opiekun prawny, kierownicy placówek, których zaginiony przebywał w ostatnim czasie oraz przedstawiciele ustawowi a w przypadku cudzoziemców konsulat. Zaginięcie może zgłosić także każda osoba, która ma uzasadnione podejrzenie co do tego, że zaginiony stał się ofiarą przestępstwa. Policja pyta takie osoby o wszelkie szczegóły mogące pozytywnie wpłynąć na wynik śledztwa. Mogą to być informacje dotyczące grupy krwi zaginionego, listę przedmiotów, które może mieć przy sobie, listę adresów pod którymi może przebywać oraz jego nałogów i nawyków. Istotne są także informacje dotyczące udziału zaginionego w portalach społecznościowych oraz działań podjętych przez najbliższych w celu odnalezienia zagubionej osoby. Odpowiedzi na wszelkie pytania funkcjonariuszy powinny być rzetelne i dokładne, gdyż każdy nawet najdrobniejszy szczegół może okazać się istotny dla sprawy.
Jak poszukiwane są osoby zaginione?
Po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze prawa podejmują czynności śledcze. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie miejsc gdzie poszukiwana osoba mogła trafić np. noclegownia, izba wytrzeźwień czy szpitale. Następnie podejmują próbę pobrania próbki DNA z przedmiotów osobistych zaginionego. Sprawdzane są również monitoringi w pobliżu miejsca gdzie poszukiwana osoba była widziana ostatni raz. Istotne jest także zabezpieczenie historii medyczne takiej osoby, jest to przydatne w identyfikacji. Współpracując z innymi służbami policja musi podjąć poszukiwania na terenie domniemanego zaginięcia. Aby zmaksymalizować efekty poszukiwań warto zgłosić zaginięcie do organizacji pozarządowych zajmujących się tego typu sprawami (warunkiem zgłoszenia jest wcześniejsze złożenie zawiadomienia o zaginięciu na policji). Warto także zainwestować w prywatnego detektywa. Warto zaufać profesjonalistą posiadający doświadczenie w odnajdywaniu osób poszukiwanych. Po otrzymaniu zlecenia biuro detektywistyczne ustala określoną strategie mającą na celu jak najszybsze odnalezienie osoby zaginionej. Każda sprawa zaginięcia wymaga osobnego rozpatrzenia i odpowiedniego podejścia. Inna specyfikacja dotyczy zaginięć dzieci, inna osób celowo ukrywających się jeszcze inna dotycząca porwań. Warto pamiętać,że większości zaginięć można zapobiec. Dzieci nie spuszczajmy z oczu, a osoby starsze wyposażajmy w dane kontaktowe opiekuna. Ważne jest utrzymywanie dobrych relacji i kontaktu z najbliższymi, być może dzięki temu nie umkną nam niepokojące sygnały, które mają wpływ na późniejsze zaginięcie.

ul. Św. Mikołaja 1/27 | Białystok

Jesteśmy do Twojej dyspozycji na terenie największych miast w Polsce, jak Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Białystok, Lublin, Toruń, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Opole, Rzeszów.

Comments are disabled.