Tag Archives: doświadczony detektyw

Doświadczony Detektyw

Doświadczony Detektyw – Zawód detektywa cieszy się w Polsce rosnąca popularnością. Środki masowego przekazu t.j. literatura, telewizja lub radio, coraz częściej sięgają po tego typu tematykę. Dzięki takiej kolei rzeczy z biegiem czasu został obalony mit, iż detektywi zajmują się wyłącznie zdobywaniem materiałów dowodowych w

sprawach rozwodowych. Coraz częściej do biur detektywistycznych zgłaszają się

osoby potrzebujące pomocy w poszukiwaniu osób zaginionych, odnajdywaniu krewnych, lokalizowaniu skradzionych przedmiotów, w wyłapaniu nieuczciwej

konkurencji, w poszukiwaniu świadków i weryfikacji zeznań itd.  Zgodnie z ustawą  z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych, „detektywem może zostać każdy kto spełnia określone wymogi:

  • Posiada obywatelstwo państwa znajdującego się w UE;
  • ukończony 21 rok życia;
  • posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub

umyślne przestępstwo skarbowe;

  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub

umyślne przestępstwo skarbowe

  • nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu,wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w

Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat;

  • posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego Policji
  • posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;
  • legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych”

Gdy wszystkie powyższe kryteria zostaną spełnione, przyszły detektyw może ubiegać się o wydanie licencji detektywistycznej u komendanta wojewódzkiego Policji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie licencji. Jednak jakie ograniczenia i przywileje posiada wykwalifikowany

detektyw? Co może, a do czego nie jest uprawniony?