Gdy małżonek nie chce płacić alimentów
Unikanie płacenia alimentów jest coraz powszechniejszym zjawiskiem społecznym. Często alimenty przysługują nie tylko dziecku ale i byłemu współmałżonkowi. Wysokość alimentów jest określana w orzeczeniu sądowym. Każde orzeczenie w sprawach alimentacyjnych powinno być opatrzone klauzulą wykonalności. Niestety, samo orzeczenie często nie skłania dłużnika do systematycznych i terminowych płatności. Co zrobić gdy współmałżonek nie chce płacić alimentów?
Wniosek o wszczęcie postępowania komorniczego
W sytuacji gdy alimenty zostały przyznane w drodze orzeczenia sądowego, a dłużnik nie zamierza płacić, warto zastanowić się nad złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania komorniczego. Egzekucji alimentacyjnej może dokonać dowolny wybrany przez Ciebie komornik. Nie masz obowiązku informowania go o sytuacji materialnej byłego współmałżonka oraz w jaki sposób ma odzyskać pieniądze. Warto jednak im więcej informacji mu dostarczymy, tym szybciej alimenty zostaną ściągnięte. Udostępnienie komornikowi informacji dotyczących majątku dłużnika może udaremnić wyzbycie się cennych dóbr na rzecz osób trzecich. Jeśli nie jesteś w posiadaniu żadnych informacji dotyczących dłużnika, komornik sam rozpocznie postępowanie mające na celu określenie miejsca zamieszkania byłego współmałżonka, jego statusu majątkowego czy wysokości jego zarobków.
Fundusz alimentacyjny
Fundusz alimentacyjny oferuje świadczenia wyłącznie dzieciom , które nie ukończyły 18 roku życia lub które nie ukończyły 25 lat i wciąż się uczą. Dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym alimenty przyznawane są bezterminowo. Aby uzyskać świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego należy spełnić kryterium dochodowe, które na obecną chwile wynosi 725 zł na osobę w rodzinie. Alimenty przyznawane z Funduszu Alimentacyjnego są równe alimentom przyznanym przez sąd, jednak nie mogą one przekraczać 500 zł miesięcznie.
Skarga Paulińska
Jeśli Twój były małżonek zdążył wyzbyć się majątku na rzecz osoby trzeciej, masz jeszcze szansę na odzyskanie pieniędzy. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad złożeniem skargi paulińskiej. Aby skorzystać z tej metody ściągania alimentów sami będziemy musieli udowodnić przed sądem, że były małżonek przepisał majątek lub odsprzedał swój majątek osobom trzecim a działanie to było celowe. Dodatkowo należy także udowodnić, że osoba na którą majątek został przepisany, wiedziała w jakim celu dłużnik pozbywa się majątku. Skargę Paulińską można złożyć w czasie nie dłuższym niż 5 lat od zbycia majątku. Jeśli Skarga Paulińska będzie uznana, wtedy wszelkie umowy sprzedaży majątku przestaną mieć moc prawną i będziemy mogli ubiegać się o należne nam pieniądze.
Wyjawienie majątku
By doprowadzić do egzekucji majątku z tytułu zaległych alimentów warto wszcząć postępowanie pomocnicze, które ma na celu wyjawienie majątku byłego partnera. Postępowanie to może przeprowadzić komornik. Zgodnie z Art. 801 Kodeksu Postępowania Cywilnego „Jeżeli wierzyciel albo sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik z urzędu: ustala majątek dłużnika w zakresie znanym mu z innych prowadzonych postępowań albo na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji, albo rejestrów, do których ma dostęp drogą elektroniczną; wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku. Jeżeli zachodzą wątpliwości, czy wniosek o podjęcie określonych czynności egzekucyjnych lub żądanie złożenia wyjaśnień bądź udzielenia informacji w trybie art. 761 są niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku egzekucji, lub zachodzą uzasadnione podstawy do przyjęcia, że zostały złożone wyłącznie w celu szykany dłużnika, komornik może zobowiązać wierzyciela do uzasadnienia wniosku pod rygorem obciążenia wierzyciela kosztem bezskutecznych czynności podjętych na jego skutek – niezależnie od wyniku sprawy. Komornik oddali wniosek, jeżeli w świetle okoliczności sprawy lub innych prowadzonych przeciwko temu samemu dłużnikowi postępowań egzekucyjnych wysoce prawdopodobne jest, że wniosek nie przyczyni się do zapewnienia prawidłowego toku egzekucji, a zachodzą jednocześnie uzasadnione podstawy do przyjęcia, że został on złożony wyłącznie w celu szykany dłużnika.”
Złożenie zawiadomienia na policję
Jeśli mimo starań i orzeczeń sądu były współmałżonek unika płacenia alimentów, można zastanowić się nad złożeniem zawiadomienia do prokuratury rejonowej lub policję o pociągnięcie dłużnika do odpowiedzialności karnej. Karą za niepłacenie alimentów jest grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat dwóch. Karze nie podlegają osoby, które nie płacą alimentów z powodów niezależnych od nich np. ubóstwa czy poważnej choroby.
Wpisanie do BIG
Usiłując odzyskać zaległe alimenty warto zastanowić się nad umieszczeniem informacji o dłużniku w Biurze Informacji Gospodarczej. Aby to zrobić musimy być w posiadaniu wyroku sądowego. Aby dokonać wpisu do BIG, należy wysłać dłużnikowi list z wezwaniem do zapłaty zaległych alimentów i informacją o zamiarze wpisania go na listę Biura Informacji Gospodarczej. Jeśli dłużnik nie odpowie w ciągu 14 dni mamy prawo wpisać go do BIG. Osoba wpisana do wyżej wymienionej bazy będzie miała problem z uzyskaniem kredytu, telefonu na abonament czy nawet z podpisaniem umowy z dostawcą internetu. Dopiero całkowita spłata zadłużenie determinuje wykreślenie z BIG.
Pomoc detektywa w sprawach alimentacyjnych
Chcąc wygrać sprawę alimentacyjną lub złożyć skargę paulińską, niezbędne jest posiadanie dowodów dotyczących majątku byłego małżonka. Zaniżanie dochodów, praca na czarno czy ukrywanie dodatkowego miejsca pracy są najczęstszymi sposobami unikania płacenia alimentów. Dowody dotyczące nieudokumentowanych dochodów byłego współmałżonka może mieć kluczowe znaczenie w sprawie postępowania alimentacyjnego. Zawodowy detektyw posiadający stosowną licencję zna prawo i potrafi zdobywać dowody w taki sposób, by mogły być one wykorzystane w sądzie. Praca detektywa to przede wszystkim pomoc w sprawach trudnych, dlatego zawsze warto wziąć pod uwagę pomoc profesjonalnych biur detektywistycznych.

ul. Św. Mikołaja 1/27 | Białystok

Jesteśmy do Twojej dyspozycji na terenie największych miast w Polsce, jak Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Białystok, Lublin, Toruń, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Opole, Rzeszów.

Comments are disabled.